Warunki przesyłania treści

1. Przedmiot i zawarcie umowy

1.1. Przedmiot
Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz („Victorinox”) dokona publikacji zdjęcia, tekstu, grafiki, treści audio, wideo, informacji o lokalizacji i komentarzy użytkownika („Treści Użytkownika” lub „Treści generowane przez Użytkownika”) na stronie internetowej Victorinox oraz innych cyfrowych platformach obsługiwanych przez Victorinox i/lub wykorzysta Treść Użytkownika w materiałach drukowanych lub innych drukowanych formach w ramach marketingu, promocji, reklamy i innej komunikacji z klientem.

W tym celu Victorinox korzysta z usług Olapic Inc. (250 Vesey Street, 4th floor, New York, NY 10281, USA). Ujawniamy dane osobowe firmie Olapic Inc. oraz jej spółkom zależnym – Olapic Ltd. (UK), Olapic Argentina S.A. oraz Monotype Imaging Inc. (razem „Olapic”) – które w celu gromadzenia i udostępniania obrazów z platform społecznościowych przetwarzają następujące dane osobowe użytkowników mediów społecznościowych i naszej witryny:

  • Użytkownicy mediów społecznościowych: adres e-mail, obraz, adres IP, lokalizacja, nazwa użytkownika mediów społecznościowych i znacznik czasu
  • Użytkownicy korzystający z witryny: adres IP, znacznik czasu i – w przypadku dokonania zakupu – numer identyfikacyjny produktu i transakcji, cena, data dokonania zakupu, niepowtarzalny numer identyfikacyjny użytkownika, adres e-mail oraz nazwa użytkownika (w przypadku, gdy dane te zostały nam przekazane przez użytkownika)

Zgodnie z polityką prywatności firmy Olapic, dostępną na stronie  www.olapic.com/privacy-policy, Olapic będzie przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim.

1.2. Zawarcie umowy  
Po opublikowaniu przez Użytkownika zdjęcia, tekstu, grafiki, treści audio, wideo, informacji o lokalizacji lub komentarza z hashtagiem #MyVictorinox ze wzmianką o @Victorinox na swoim profilu społecznościowym, Victorinox może odpowiedzieć w następujący sposób: „Świetna fotka! Chcielibyśmy uzyskać Twoją zgodę na umieszczenie jej na naszej stronie oraz w materiałach marketingowych, a także na przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych z nią powiązanych. Nie masz nic przeciwko? Odpowiedz hashtagiem #MyVictorinox. Regulamin: http://vx.ag/olapic-tc”. Odpowiadając Victorinox hashtagiem #YesVictorinox w sekcji komentarzy, Użytkownik akceptuje prośbę Victorinox o umożliwienie przesyłania i wykorzystywania Treści Użytkownika na stronie Victorinox i innych cyfrowych platformach obsługiwanych przez Victorinox oraz wykorzystywania Treści Użytkownika w materiałach drukowanych lub innych drukowanych formach w ramach marketingu, promocji, reklamy i innej komunikacji z klientem. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych powiązanych z treścią przez Victorinox i Olapic. 

Szczegółowe informacje dostępne są w następujących zasobach:

Po zaakceptowaniu prośby Victorinox poprzez opublikowanie hashtagu #YesVictorinox na platformie społecznościowej Użytkownika umowa wchodzi w życie i niniejsze Warunki („W” lub „Warunki”) mają zastosowanie.


2. Treść Użytkownika

2.1. Prawa Victorinox
Użytkownik udziela firmie Victorinox oraz jej jednostkom stowarzyszonym, dostawcom usług i partnerom detalicznym na całym świecie wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego, niewyłącznego i zbywalnego prawa do używania przesłanej przez Użytkownika lub oznaczonej znakiem Victorinox Treści Użytkownika w dowolny sposób określony przez firmę Victorinox lub jej jednostki stowarzyszone według ich własnego uznania, w tym między innymi na stronach internetowych, w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez firmę Victorinox lub jej jednostki stowarzyszone, w promocyjnych wiadomościach e-mail oraz w reklamach, a także w innych inicjatywach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w dowolnych mediach lub formach druku, znanych teraz lub po zawarciu niniejszej umowy. Firma Victorinox i jej jednostki stowarzyszone mogą używać, prezentować, reprodukować, dystrybuować, przekazywać, tworzyć dzieła pochodne, łączyć z innymi materiałami, zmieniać i/lub edytować Treść Użytkownika w dowolny sposób według własnego uznania oraz bez jakiegokolwiek zobowiązania wobec Użytkownika. Użytkownik udziela firmie Victorinox i jej jednostkom stowarzyszonym prawa do używania nazwy Użytkownika, prawdziwego imienia i nazwiska, wizerunku, podobizny, podpisu, informacji o lokalizacji lub innych zawierających elementy identyfikujące informacji Użytkownika w związku z wykorzystaniem Treści Użytkownika.

Przekazana Treść Użytkownika jest uważana za niepoufną i firma Victorinox ani jej jednostki stowarzyszone nie mają obowiązku zachowania poufności jakichkolwiek informacji, istniejących lub zawartych w jakiejkolwiek formie w dowolnych przekazanych materiałach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poszczególnych politykach prywatności firmy Victorinox i jej jednostek stowarzyszonych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w ten sposób, nie powinien on udostępniać Victorinox takich danych. Dane osobowe Użytkownika mogą być przenoszone na serwery zlokalizowane poza terytorium kraju, w którym Użytkownik mieszka lub do jednostek stowarzyszonych bądź innych zaufanych osób trzecich mających siedzibę w innych krajach, aby mogły one przetwarzać dane osobowe w imieniu Victorinox. Udostępniając Victorinox dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na takie gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie i przetwarzanie danych Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych.

Wszelkie treści przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane według naszego własnego uznania. Nie przekazujemy żadnych Treści Użytkownika osobom trzecim innym niż nasi partnerzy handlowi i dostawcy usług. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, podsumowania lub usunięcia dowolnych Treści, które według naszego uznania naruszają wytyczne dotyczące treści lub inne postanowienia niniejszych Warunków. Nie gwarantujemy Użytkownikowi żadnych możliwości edycji ani usunięcia informacji, które nam przekaże.

Victorinox zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści Użytkownika ze swojej strony internetowej i innych cyfrowych platform obsługiwanych przez Victorinox w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny. Jeśli Użytkownik uważa, że Treści Użytkownika znajdujące się na Stronie lub publikowane w ramach Usług naruszają czyjeś prawa autorskie lub osobowość, powinien on zapoznać się z naszymi zasadami zawiadamiania oraz usuwania treści. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po usunięciu danych, obowiązują po ich usunięciu; w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej, ograniczenia odpowiedzialności, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i odszkodowania.

2.2. Reprezentacja Użytkownika i gwarancja
Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) posiada wszystkie prawa do przekazanych przez niego Treści Użytkownika, (ii) jeśli Treści Użytkownika podlegają prawom własności stron trzecich, Użytkownik posiada wszystkie niezbędne licencje, prawa, zgody i uprawnienia do opublikowania przekazanych przez niego Treści Użytkownika oraz do przyznania praw przyznawanych w niniejszym dokumencie, w tym zgody wszystkich osób obecnych w Treściach Użytkownika; (iii) Użytkownik jest pełnoletni, (iv) Użytkownik jest prawnie upoważniony do publikowania Treści Użytkownika i że korzystanie z Treści Użytkownika przez Strony posiadające licencję w sposób opisany w niniejszym dokumencie nie narusza praw, w tym prawa autorskiego, znaku towarowego, prywatności, reklamy lub innych praw własności jakiejkolwiek osoby trzeciej ani nie narusza jakiegokolwiek prawa, oraz że (v) Treści Użytkownika nie mają charakteru zniesławiającego, oszczerczego, obscenicznego, pornograficznego, obraźliwego, nieprzyzwoitego, grożącego, nękającego, nienawistnego lub uwłaczającego.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane przez niego Treści Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za przekazane przez niego Treści Użytkownika, w tym na przykład materiały chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową lub innymi ustawami w zakresie prawa własności bez zgody autora, właściciela lub podmiotu uwzględnionego w takiej przekazanej treści, lub za treść zawierającą obraźliwe komentarze.

2.3. Zrzeczenie się
Niniejszym Użytkownik zrzeka się prawa do weryfikacji lub zatwierdzania gotowego produktu(-ów) lub materiałów promocyjnych. Użytkownik zrzeka się wszelkich przysługujących mu praw w zakresie kontroli wykorzystywania jego tożsamości lub podobizny w jakichkolwiek zastosowanych mediach, a także zrzeka się wszelkich przysługujących mu praw do własności i publikacji związanych z Treściami Użytkownika, z wyjątkiem wykorzystania prywatnego. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie posiadał prawa do sprzedaży, licencjonowania ani publikacji Treści Użytkownika.


3. Brak wynagrodzenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mu przysługiwać żadne finansowe ani inne wynagrodzenie za przesyłanie i wykorzystywanie Treści Użytkownika na stronie Victorinox i innych cyfrowych platformach obsługiwanych przez Victorinox lub wykorzystanie Treści Użytkownika w materiałach drukowanych w ramach marketingu, promocji, reklamy i innej komunikacji z klientem, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.


4. Prawa własności intelektualnej Victorinox

Strony internetowe i platformy firmy Victorinox oraz jej jednostek stowarzyszonych zawierają zastrzeżone informacje należące do firmy Victorinox i jej jednostek stowarzyszonych bądź partnerów handlowych, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, treści wideo, grafikę oraz całą zawartość stron internetowych i platform chronioną prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że nie nabywa żadnej własności ani innych praw do zastrzeżonych informacji i materiałów Victorinox.


5. Zawiadomienie oraz usunięcie treści

Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszają jego prawa, w szczególności jeśli Użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, naruszono jego prawa osobiste lub popełniono przestępstwo (w szczególności w zakresie pornografii, prezentowania przemocy, rasizmu i zniesławienia), może on powiadomić na piśmie (nie za pośrednictwem poczty e-mail) o swojej skardze

Victorinox AG
Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz
SZWAJCARIA

Pisemne zawiadomienie, aby było skuteczne, musi zawierać: a) imię, nazwisko i adres Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika; b) wyjaśnienie, dlaczego dane treści szczególnie naruszają prawa Użytkownika (z wyjątkiem przypadków, w których postępowanie jest wnoszone bezpośrednio przez prokuratora); c) dokładny opis uważanych za nielegalne treści; d) powód, dla którego treści te są nielegalne.

Jeśli otrzymane zawiadomienie nie spełnia lub tylko częściowo spełnia powyższe wymogi formalne oraz związane z treściami, Victorinox poprosi o podanie brakujących informacji w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania takiego wniosku. Jeśli przed upływem tego terminu Użytkownik nie odpowie na taką prośbę lub jeśli dostarczone dodatkowe informacje również nie spełnią lub tylko częściowo spełnią wyżej wymienione wymogi formalne i związane z treściami, Victorinox nie przystąpi do rozpatrywania kwestii ujętej w zawiadomieniu.
Jeśli otrzymane zawiadomienie w pełni spełni wymogi formalne oraz związane z treściami, Victorinox poinformuje danego użytkownika, którego Treści Użytkownika są wskazane w zawiadomieniu, o zawiadomieniu Użytkownika. Ponadto, Victorinox poinformuje Użytkownika, który dokonał zawiadomienia, o swojej informacji przekazanej użytkownikowi, którego treści są wskazane w zawiadomieniu. Informacje zostaną przekazane obu Użytkownikom w ciągu pięciu dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli jest bardzo prawdopodobne, że zawiadomienie dotyczy nielegalnych treści, Victorinox usunie wskazane Treści Użytkownika. Victorinox zdecyduje, według własnego uznania, czy zgłosić przestępstwo organom ścigania.
Użytkownik może także wycofać ze skutkiem następczym swoją zgodę na korzystanie przez nas z Treści Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce, abyśmy przestali korzystać z danej Treści Użytkownika, prosimy o przesłanie nam pisemnego powiadomienia (nie za pośrednictwem poczty e-mail) na wyżej wskazany adres.


6. Ograniczenie odpowiedzialności

Wyłącza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze ze strony Użytkownika, z wyjątkiem roszczeń z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź na podstawie odpowiedzialności z tytułu innych szkód wynikających z celowego naruszenia obowiązków bądź naruszenia obowiązków w wyniku rażącego zaniedbania.
Firma Victorinox, ani jej jednostki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność, nieścisłość lub nieautentyczność informacji zawartych w Treści Użytkownika lub za straty z nich wynikające.


7. Odszkodowanie

W odniesieniu do wszelkich roszczeń/skarg, żądań i szkód (obecnych i wynikowych szkód) jakiegokolwiek rodzaju lub natury, niezależnie od tego, czy są one znane, czy też nieznane, wynikają z jakiegokolwiek naruszenia informacji Użytkownika w związku z Treściami Użytkownika lub z naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich, w tym do uzasadnionych opłat dla prawników, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas oraz zwolnić nas (w tym także nasze kierownictwo, dyrektorów, przedstawicieli, jednostki stowarzyszone, spółki joint venture, pracowników i dostawców zewnętrznych) z odpowiedzialności.


8. Postanowienia różne

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy firmą Victorinox a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy oraz zastępują wszystkie poprzednie pisemne lub ustne porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.
Użytkownik wyraża zgodę, że jeśli Victorinox nie wykona lub nie skorzysta z żadnych praw ani środków zaradczych zawartych w niniejszych Warunkach (lub z których Victorinox może skorzystać na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa), nie będzie to stanowić oficjalnego zrzeczenia się przez Victorinox tych praw i środków zaradczych oraz będą one nadal przysługiwać Victorinox. Jeśli jakikolwiek sąd prawny, który ma jurysdykcję w tej sprawie, postanowi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte bez wpływu na pozostałe Warunki. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków będą nadal ważne i wykonalne.
Warunki i stosunki prawne z Victorinox podlegają prawu Szwajcarii, bez względu na przepisy dotyczące kolizji przepisów prawnych. Miejscem właściwości sądu jest Schwyz.

Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dozwolone przez niniejsze Warunki muszą być sporządzone na piśmie w języku angielskim oraz uznaje się je za skuteczne po ich otrzymaniu na potwierdzoną pocztę elektroniczną visuals.hq@victorinox.com lub dostarczeniu osobiście bądź opłaconym przez nadawcę listem poleconym lub przesyłką z potwierdzeniem odbioru na adres:

Victorinox AG
Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz
SZWAJCARIA


Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.