Regulamin

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad i warunków („Regulamin”), ponieważ odnoszą się one do uzyskiwania dostępu i/lub korzystania z jakichkolwiek informacji, materiałów lub opcji/funkcji dostępnych w tej witrynie internetowej i na jej stronach („Witryna”). Korzystając z tej Witryny, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, niniejszy Regulamin, wyraża na niego zgodę i potwierdza zrozumienie jego treści. Jeżeli użytkownik nie zgadza się lub nie akceptuje, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu, proszony jest o opuszczenie tej Witryny.

Właścicielem niniejszej Witryny jest Victorinox AG („Firma”), spółka zarejestrowana w Szwajcarii. W treści niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany lub poprawki, wedle uznania Firmy. Użytkownik powinien sprawdzić treść niniejszego Regulaminu za każdym razem, kiedy uzyskuje dostęp do tej Witryny i/lub z niej korzysta, ponieważ zarówno dostęp do Witryny, jak i korzystanie z niej podlegają zaktualizowanym wersjom niniejszego oświadczenia.
 

1. Lokalne ograniczenia dostępu

Witryna nie jest przeznaczona do użytkowania przez jakiekolwiek osoby podlegające jakiejkolwiek jurysdykcji, w której (ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub z innego powodu) publikacja lub dostępność tej Witryny i jej treści jest sprzeczna z lokalnym prawem lub regulacjami. Osoby, których dotyczą tego rodzaju ograniczenia lub zakaz, nie mogą uzyskiwać dostępu do niniejszej Witryny. Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej, użytkownik czyni to z własnej woli i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych praw i regulacji.
 

2. Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Jakkolwiek firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i aktualność zamieszczonych w niniejszej witrynie informacji, nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do treści, publikowanych w tej witrynie "w formie, jaką posiadają" i w miarę dostępności. Wszelkie gwarancje, między innymi dorozumiane gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu, są wykluczone. Firma nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności, kompletności, niezawodności materiałów, funkcjonalności, łączy lub powiadomień oraz żadnych zapewnień ani gwarancji co do usterek, błędów lub poprawek dotyczących powyższych, przerw w dostępie do witryny, przechwycenia komunikacji, utraty danych, nieobecności wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W żadnym wypadku Firma ani żadna z jej filii lub spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek koszty lub straty, w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające lub związane z korzystaniem z tej Witryny lub jej opcji bądź funkcji, w tym przeglądaniem jej treści oraz pobieraniem dowolnych informacji, danych, tekstu, obrazów lub innych materiałów dostępnych za pośrednictwem tej Witryny lub jakiejkolwiek strony powiązanej z tą Witryną.

Informacje oraz opcje/funkcje znajdujące się w tej Witrynie są udostępniane jedynie dla celów informacyjnych i edukacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie tych informacji. W kwestii rozpatrzenia swoich indywidualnych okoliczności użytkownicy tej Witryny powinni konsultować się ze swoimi zawodowymi doradcami. Prosimy ponadto o zapoznanie się ze wszelkimi oświadczeniami prawnymi znajdującymi się w obrębie tej Witryny i w dostępnych w niej dokumentach.
 

3. Brak oferty

Informacje publikowane w tej Witrynie służą jedynie do celów informacyjnych i nie stanowią zachęty, polecenia, porady, oferty, zaproszenia lub jakiejkolwiek innej usługi prowadzącej do zakupu produktów lub przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnych produktów i/lub krajów należy odwiedzić odpowiednią stronę internetową.
 

4. Zmiany

Jakkolwiek Firma dokłada starań, aby wiernie odzwierciedlać kształty i kolory produktów, widziane przez użytkownika kolory zależą w dużym stopniu od monitora jego komputera i mogą nie odpowiadać rzeczywistości. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania technicznych lub estetycznych zmian w modelach przedstawionych w Witrynie. Firma może również zmienić dostępne w sklepach produkty. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie technicznych i wizualnych zmian w strukturze i treści tej Witryny.
 

5. Prawa własności intelektualnej

Logotypy „tarczy i krzyża”, Victorinox® oraz Swiss Army® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Firmy i jej spółek zależnych. Firma posiada ponadto inne znaki towarowe, logotypy, projekty graficzne, produkty, informacje oraz wszystkie prawa autorskie, a także inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności zawarte w lub używane w odniesieniu do tej Witryny, które nie mogą być kopiowane, odwzorowywane, publikowane, przekazywane, modyfikowane ani dystrybuowane, w części lub całości, w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub pisemnej) bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela tych materiałów lub bez posiadania prawa do takiego działania.

Pobieranie lub drukowanie jakichkolwiek zamieszczonych w tej Witrynie materiałów nie oznacza przekazania, w sposób wyraźny ani dorozumiany, jakichkolwiek praw. Użytkownik może jednak pobierać lub drukować dowolne fragmenty niniejszej Witryny jedynie dla celów osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie usunie jakichkolwiek oznaczeń praw autorskich lub innych praw własności.

Prawa autorskie odnoszące się do niektórych dokumentów i innych dostępnych w Witrynie materiałów należą do podmiotów zewnętrznych i zostały zamieszczone w niniejszej Witrynie za zgodą właścicieli praw autorskich podmiotu zewnętrznego. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie informacji na temat praw autorskich znajdujących się w tych dokumentach lub materiałach bądź ich dotyczących.

Wszelkie prawa nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie przynależą Firmie.
 

6. Łącza

Zamieszczone w tej Witrynie łącza odsyłające do innych stron internetowych są udostępniane jedynie dla celów informacyjnych i dla wygody użytkowników.

Firma nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ich treść i działanie ani za jakiekolwiek szkody lub straty, jakie mogą wyniknąć z przeglądania stron internetowych podmiotów zewnętrznych lub jakichkolwiek stron internetowych, do których odsyła ta Witryna. Firma nie weryfikuje i nie monitoruje tego rodzaju łączy. Niektóre ze stron internetowych mogą znajdować się poza granicami kraju użytkownika i w związku z tym podlegać innym warunkom i regułom.
 

7. Oświadczenie dotyczące plików cookie i narzędzia Google Analytics

Pliki cookie to niewielkie pliki zawierające dane, które często obejmują unikalny, anonimowy identyfikator wysyłany przez stronę internetową do przeglądarki i przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki cookie umożliwiają Firmie zrozumienie, w jaki sposób użytkownik porusza się po Witrynie Firmy i jakie strony w jej obrębie przegląda.

Niniejsza Witryna korzysta z plików cookie oraz, między innymi, Google Analytics, usługi firmy Google Inc. ("Google") do analizy statystyk serwisów internetowych. Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika, umożliwiając analizę ruchu użytkowników na stronie internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje zawierające dane o użytkowniku (w tym adres IP jego komputera) przekazywane są na serwer Google na terenie USA i tam też są przechowywane. Google przetwarza te dane, aby ocenić, w jaki sposób dany użytkownik korzysta z naszej Witryny, w imieniu Firmy tworzy raporty dotyczące aktywności w Witrynie i zapewnia inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych i Internetu. Jeśli będzie to zasadne, Google może przekazać te dane stronie trzeciej, o ile stanowi to wymóg prawny lub strona trzecia używa dostarczonych danych w imieniu firmy Google. W żadnych okolicznościach Google nie wykorzysta adresu IP komputera użytkownika w powiązaniu z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Użytkownik może uniknąć instalowania na swoim komputerze plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Należy jednak mieć na względzie, że w takim wypadku użytkownik może nie móc w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych w tej Witrynie funkcji. Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na analizowanie przez firmę Google jego danych, pozyskanych w opisany wcześniej sposób, dla wspomnianych wyżej celów. Użytkownik niniejszej Witryny akceptuje niniejszym, że operatorzy Witryny, wykonawcy, reprezentanci, firmy partnerskie, zarząd, kierownictwo, pracownicy i partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za gromadzenie, dostarczanie, przetwarzanie i ocenę opisanych wyżej danych. Ponadto użytkownik nie może ubiegać się od tych osób fizycznych lub prawnych jakiegokolwiek odszkodowania.
 

8. Polityka Prywatności w odniesieniu do korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk „Lubię to”)

Z niniejszą Witryną zintegrowane są wtyczki sieci Facebook, firmy z siedzibą pod adresem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Znajdujące się w tej Witrynie wtyczki Facebooka można zidentyfikować poprzez logotyp Facebooka lub przycisk „Lubię to”. Opis wtyczek Facebooka dostępny jest pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Kiedy użytkownik odwiedza nasza Witrynę, poprzez wtyczkę zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika i serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje powiadomienie, że na komputerze z danym adresem IP odwiedzono naszą Witrynę. Jeżeli podczas przeglądania naszej Witryny użytkownik jest zalogowany na Facebooku, klikając przycisk „Lubię to”, może opublikować treści z naszej Witryny na swoim profilu w serwisie Facebook. Umożliwia to Facebookowi weryfikację wizyt na stronach internetowych poprzez konto użytkownika.

Jako dostawca Witryny, Firma pragnie podkreślić, że nie posiada wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani tego, w jaki sposób wykorzystuje je firma Facebook. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o prywatności Facebooka. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego wizyty w naszej Witrynie były przypisywane do jego konta na Facebooku, powinien wylogować się z Facebooka.
 

9. Dane przetwarzane przez YouTube

Na wielu stronach witryny www.victorinox.com umieszczone są filmy wideo z kanału YouTube. 

www.victorinox.com jedynie umożliwia połączenie z kanałem YouTube. YouTube to usługa oferowana przez firmę Google Inc. Szczegółowe informacje na temat celu i zasięgu gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Google oraz praw użytkowników i ustawień dotyczących prywatności odnoszących się do użytkowników kanału YouTube dostępne są w Polityce Prywatności YouTube.
 

10. Prywatność i ochrona danych

Polityka prywatności i ochrony danych obowiązująca w tej Witrynie została przedstawiona w Polityce Prywatności
 

11. Materiały przesyłane do Witryny

Wszystkie publikacje, obejmujące wszelkie notatki, sugestie, pomysły, materiały graficzne, komentarze, ogłoszenia, listy, dane, koncepcje i inne informacje („Informacje”), które użytkownik wysyła, ujawnia, przekazuje lub oferuje w ramach tej Witryny poprzez pocztę e-mail lub inne nośniki, nie są uważane za poufne lub zastrzeżone i stają się własnością Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych Informacji, w całości lub we fragmentach, wedle własnego uznania. Przesyłając takie Informacje Firmie, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Firmie wszelkich niezbędnych praw, o ile konieczne, lub licencji na użytkowanie, odtwarzanie, dystrybuowanie, modyfikowanie i publikowanie tych Informacji w Witrynie przez nieograniczony czas. Użytkownik potwierdza, że Informacje te nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami oraz że przesyłanie lub przekazywanie takich Informacji nie powoduje nawiązania stosunków prawnych lub poufnych pomiędzy użytkownikiem a Firmą.
 

12. Korzystanie z informacji przekazywanych w wiadomościach e-mail (śledzenie otwierania łączy)

W celu zapewnienia lepszej komunikacji elektronicznej Firma może śledzić sposób korzystania z wiadomości e-mail wysyłanych przez Firmę. Firma gromadzi informacje na temat otwieranych przez użytkowników łączy, które są przesyłane w jej wiadomościach e-mail, tworząc profile użytkowników, aby dowiedzieć się, jakie informacje najbardziej interesują adresatów automatycznych wiadomości e-mail Firmy. Firma może wykorzystać te Informacje do lepszej personalizacji treści i promocji, jakie zobaczą lub otrzymają odwiedzający Witrynę i adresaci wiadomości e-mail Firmy.

Firma nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza ani nie publikuje danych osobowych użytkowników (imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów pocztowych, numerów telefonu itp.) innym bez zgody użytkowników.

Firma umożliwia usunięcie Informacji z listy mailingowej, w dowolnym momencie.

W celu usunięcia Informacji z bazy danych Firmy i rezygnacji z otrzymywania od Firmy wiadomości elektronicznych udostępniona jest następująca opcja: przesłanie wiadomości e-mail. Usunięcie Informacji z bazy danych Firmy może zająć do 72 godzin.
 

13. Opinie, oceny, obrazy

Firma może umożliwić użytkownikom publikowanie ocen, recenzji lub przekazywanie do wiadomości publicznej opinii za pośrednictwem tej Witryny. Co więcej, Firma może wyrazić zgodę na publikację opinii, które są prowokujące lub kontrowersyjne. Takie opinie są oparte na dokonanej w danej chwili interpretacji przez ich autorów dostępnych informacji i nie muszą odzwierciedlać poglądów Firmy. Ponadto Firma może publikować obrazy, które użytkownicy mogą odebrać jako nieodpowiednie w danym kontekście. Użycie konkretnego obrazu w danym kontekście podlega wizji autora i nie musi odzwierciedlać stanowiska Firmy. Firma może ponadto użyć imienia, nazwiska lub nazwy użytkownika będącego autorem danej publikacji.

Firma nie ma zamiaru weryfikować i nie podlega obowiązkowi weryfikacji treści opinii lub wykorzystania obrazów w tej Witrynie. O ile nie stanowi to wymogu odpowiednich przepisów prawa, Firma zrzeka się odpowiedzialności za jakąkolwiek wymaganą dokładność, kompletność i zasadność opinii oraz adekwatność użycia obrazów.  


14. Oświadczenia i oferty stron trzecich

Firma może załączać oświadczenia i oferty stron trzecich dotyczące Firmy i jej filii. Tego rodzaju oświadczenia i oferty są ogólnie oznaczone jako Informacje dostarczone przez strony trzecie. Firma nie ma zamiaru weryfikować i nie podlega obowiązkowi weryfikacji treści publikowanych w tej Witrynie oświadczeń i ofert stron trzecich. O ile nie stanowi to wymogu odpowiednich przepisów prawa, Firma zrzeka się odpowiedzialności za dokładność lub kompletność tego rodzaju oświadczeń i ofert stron trzecich.
 

15. Informacje dotyczące wydarzeń / sponsoringu

W witrynie mogą być publikowane informacje dotyczące wydarzeń i sponsoringu, które Firma wspiera lub w przypadku których jest partnerem. Takie informacje mogą nie być dokładne. Firma nie ma obowiązku aktualizowania lub modyfikacji tych informacji. W związku z tym przed podjęciem jakichkolwiek kroków opartych na zamieszczonych w Witrynie informacjach na temat wydarzeń i sponsoringu należy sprawdzić te informacje bezpośrednio u organizatorów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty wynikłe z dostępnych w tej Witrynie nieprawidłowych informacji dotyczących wydarzeń i sponsoringu.
 

16. Zachowanie użytkowników

Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z jakichkolwiek jej stron, użytkownik nie może:

 • publikować ani przekazywać jakichkolwiek niezgodnych z prawem, zawierających groźby, obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, bluźnierczych lub w inny sposób niestosownych informacji o dowolnym charakterze, w tym m.in. informacji przyczyniających się lub zachęcających do popełnienia przestępstwa, mogących stanowić powód wszczęcia postępowania cywilnego lub w inny sposób naruszających jakiekolwiek krajowe lub międzynarodowe prawo;
 • publikować ani przekazywać jakichkolwiek informacji lub programów komputerowych zawierających wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne szkodliwe komponenty;
 • zakłócać funkcjonowania niniejszej Witryny ani ograniczać bądź utrudniać innym użytkownikom korzystanie z Witryny;
 • przesyłać, publikować, przekazywać, odtwarzać, dystrybuować ani wykorzystywać jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych materiałów pozyskanych poprzez tę Witrynę do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy;
 • przesyłać ani publikować w Witrynie treści, nie posiadając wymaganych praw. Użytkownik zobowiązuje się do udzielenia Firmie rekompensaty za wszelkie koszty lub straty, które Firma poniesie w związku z opisanymi wyżej niewłaściwymi treściami opublikowanymi przez użytkownika.

UWAGA: JAKIEKOLWIEK PRÓBY ZNISZCZENIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB UNIEMOŻLIWIENIA JEJ PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA MOGĄ STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO LUB CYWILNEGO. FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.
 

17. Postanowienia różne

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w dowolnym kraju niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to wpływu na legalność, ważność lub wykonalność w tym kraju lub w innej jurysdykcji wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu.

Niektóre strony lub obszary niniejszej Witryny mogą podlegać dodatkowym warunkom, regułom, zasadom ujawniania lub oświadczeniom prawnym („Dodatkowe Warunki”). W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu i Dodatkowych Warunków, wobec tych stron i obszarów zastosowanie będą mieć Dodatkowe Warunki.
 

18. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Witryna i niniejszy Regulamin, jak również wszelkie związane z nimi oświadczenia będą rozstrzygane, interpretowane, egzekwowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa bez odniesienia do konfliktu przepisów. Jedyna właściwa jurysdykcja znajduje się w Schwyz, w Szwajcarii.
 

19. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania scyzoryków i noży

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Wszelkie noże i narzędzia, również te produkowane przez naszą firmę, mogą powodować poważne obrażenia. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i odpowiedzialnie – podczas użytkowania, ostrzenia i pielęgnacji – oraz stosować jedynie do tych celów, do których są przeznaczone. Dla przykładu, w żadnym wypadku nie należy używać ostrego noża do wyważania. Produkty tego typu należy trzymać z dala od dzieci i utrzymywać stały nadzór rodzicielski nad dziećmi.
 

20. Zegarki

Satysfakcja z naszych produktów i usług jest dla nas bezwzględnym priorytetem. Victorinox Swiss Army, firma należąca do Grupy Victorinox, dokłada wszelkich starań, aby oferować swoim klientom produkty najwyższej jakości. Wybierając jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów, klienci mogą mieć pewność, że otrzymają oryginalne produkty najwyższej jakości objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją Victorinox Swiss Army oraz spełniającą oczekiwania obsługę.

Victorinox Swiss Army poczuwa się do obowiązku ostrzeżenia zainteresowanych jej produktami klientów przed nieautoryzowanymi dystrybutorami oraz sklepami online mającymi w sprzedaży zegarki o niewiadomym pochodzeniu lub produkty używane, jak również przed ryzykiem oszustwa, a w szczególności falsyfikatami. Z góry dziękujemy za skorzystanie z usług jednego z naszych autoryzowanych dystrybutorów, których lista dostępna jest tutaj: Wyszukiwarka sklepów


21. Wyszukiwarka sklepów i centrów napraw

Prosimy mieć na uwadze, że jedynie wyszczególnione na liście sklepy i centra napraw, znajdujące się w wielu krajach, są w pełni upoważnione przez Firmę do sprzedaży i naprawy naszych produktów.
 

22. Oceny i recenzje klientów

Działania klientów związane z usługą wystawiania ocen i pisania recenzji oferowaną przez firmę Victorinox („Usługa CRR”) podlegają warunkom niniejszego Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Polityki Prywatności Victorinox i niniejszego Regulaminu, wobec Usługi CRR zastosowanie będzie mieć Regulamin.

Przesyłając do Witryny Victorinox jakiekolwiek treści, użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

 • jest jedynym autorem i właścicielem praw własności intelektualnej w odniesieniu do danych treści;
 • dobrowolnie zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych w odniesieniu do danych treści;
 • wszelkie publikowane treści są dokładne;
 • ma skończone 18 lat;
 • korzystanie z dostarczonych przez niego treści nie narusza niniejszego Regulaminu i nie powoduje szkód po stronie jakichkolwiek osób lub podmiotów.

Ponadto użytkownik akceptuje i zapewnia, że nie będzie przesyłać jakichkolwiek treści:

 • co do których wie, że są fałszywe, nieścisłe lub wprowadzają w błąd;
 • które naruszają prawa autorskie, prawa patentowe, znaki handlowe, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej bądź prawo do upublicznienia lub prywatności strony trzeciej;
 • które naruszają jakiekolwiek prawa, ustawy, zarządzenia lub regulacje (w tym między innymi te dotyczące kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, dyskryminacji lub nieprawdziwej reklamy);
 • które są lub mogą zostać uznane za zniesławiające, oszczercze, nienawistne, rasistowskie, obraźliwe ze względów religijnych lub stanowiące bezprawną groźbę bądź prześladowanie osób, partnerów biznesowych lub korporacji;
 • za które użytkownik otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie od osób trzecich;
 • które zawierają jakiekolwiek informacje odsyłające do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, informacji kontaktowych lub numerów telefonu;
 • które zawierają jakiekolwiek wirusy, robaki lub inne programy bądź pliki stanowiące zagrożenie dla komputera.

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie firmy Victorinox (i jej członków zarządu, dyrektorów, agentów, filii, partnerów, pracowników oraz usługodawców będących osobami trzecimi, w tym między innymi firmy Bazaarvoice, Inc.) z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju znane i nieznane roszczenia, żądania i szkody (rzeczywiste lub wtórne), w tym uzasadnione honoraria prawników wynikające z naruszenia przez użytkownika określonych powyżej zapewnień i gwarancji lub jakichkolwiek przepisów bądź praw strony trzeciej.

W stosunku do wszystkich przesyłanych treści użytkownik przekazuje firmie Victorinox wieczyste, nieodwołalne, wolne od tantiem, zbywalne prawa i licencje na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, usuwanie w całości, adaptację, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych i/lub sprzedaż oraz/lub dystrybucję tych treści i/lub włączenie tych treści do jakichkolwiek materiałów, środków lub technologii na całym świecie bez żadnego rodzaju rekompensaty dla użytkownika.

Wszystkie przesyłane przez użytkownika treści będą mogły zostać wykorzystane przez firmę Victorinox wedle jej uznania. Firma Victorinox zastrzega sobie prawo do zmiany, streszczenia lub usunięcia dowolnych treści z witryny Victorinox, jeśli stwierdzi, wedle własnego uznania, że naruszają one wytyczne dotyczące zawartości lub którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Firma Victorinox nie gwarantuje użytkownikom możliwości edytowania lub usuwania jakichkolwiek przesłanych treści. Oceny i komentarze są z reguły publikowane w ciągu dwóch do czterech dni roboczych. Firma Victorinox zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub odmowy publikacji dowolnych treści z dowolnego powodu. Użytkownik potwierdza, że to on, a nie firma Victorinox, jest odpowiedzialny za treść swoich publikacji. Żadne przesyłane przez użytkownika treści nie podlegają jakimkolwiek zobowiązaniom do poufności ze strony firmy Victorinox, jej agentów, filii, spółek zależnych, partnerów lub usługodawców będących osobami trzecimi i ich dyrektorów, członków zarządu i pracowników.

Na żądanie użytkownika, wysłane na adres internet.support@victorinox.com, usuniemy jego dane osobowe powiązane z ocenami i recenzjami produktów.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.