Victorinox SwissTool 袋装工具

瑞士钳是一款终极多功能工具,方便您随身携带,是您的理想选择。该款产品体形小巧,可提供比其他工具更多的功能。每件产品都可从外部轻松操作,极其便利;每件工具部件都锁定在适当位置,并配有单独的弹簧锁,可实现极高的精准度。瑞士钳堪称对瑞士军刀特性的终极诠释。

点击播放,了解更多!

SwissTools (12)

过滤结果

过滤结果

全部清除
 • 工具
 • SwissTool BS

SwissTool BS

抛光精钢
CNY 1,999 CNY 1,999
 • SwissTool Spirit XC Plus Ratchet

SwissTool Spirit XC Plus Ratchet

银色
CNY 2,299 CNY 2,299
 • SwissTool Spirit XC Plus

SwissTool Spirit XC Plus

银色
CNY 1,799 CNY 1,799
获奖
 • SwissTool Spirit XBS

SwissTool Spirit XBS

抛光精钢
CNY 1,999 CNY 1,999
 • SwissTool X Plus Ratchet

SwissTool X Plus Ratchet

银色
CNY 1,950 CNY 1,950
 • SwissTool Spirit XC

SwissTool Spirit XC

银色
CNY 1,350 CNY 1,350
 • SwissTool Spirit XC Plus

SwissTool Spirit XC Plus

银色
CNY 1,799 CNY 1,799
 • SwissTool Spirit X

SwissTool Spirit X

银色
CNY 1,599 CNY 1,599
 • SwissTool Spirit XC

SwissTool Spirit XC

银色
CNY 1,599 CNY 1,599
获奖
 • Swiss Tool Spirit XC Plus Ratchet

Swiss Tool Spirit XC Plus Ratchet

银色
CNY 2,299 CNY 2,299
 • SwissTool X
 • SwissTool X
 • SwissTool X

SwissTool X

银色
CNY 1,599 CNY 1,599
 • SwissTool X Plus

SwissTool X Plus

银色
CNY 1,899 CNY 1,899